Felhívás

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ

ÁMK igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. 08.01-2027.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L., utca 147.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ (óvoda, könyvtár, konyha,) vezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési tevékenységek ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•          büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Szilveszter polgármester nyújt, a 37369005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYO/183-6/2022. , valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.

 

•         Személyesen: Tóth Szilveszter polgármester, Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. utca 147. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.gyongyosoroszi.hu - 2022. május 27.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyosoroszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.