Hirdetmény

 

Hirdetmény a 2022/2023-as nevelési évre szóló óvodai beíratási rendről

 

A Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja a következő:

2022. május 2. hétfő, május 3. kedd, május 4. szerda, 8.00 órától 16.00 óráig

A beíratás helye: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147.

Az óvoda felvételi körzete Gyöngyösoroszi község közigazgatási területe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:

 

„8. § (1)80  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2)81  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap..”

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.”

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Amennyiben a gyermek felvételi kérelme elutasításra kerül, arról az óvoda vezetője határozatot hoz, mely döntés ellen a szülő a kézhezvételhez számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a közzétételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A Szülők a beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást kérhetnek személyesen a Gyöngyösoroszi ÁMK Csicsergő Óvodájában 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147. szám alatt az óvoda vezetőjétől, valamint az óvodapedagógusoktól. Telefonon, a 37/369-230 telefonszámon.

MINDEN GYÖNGYÖSOROSZIBAN ÉLŐ GYERMEKET SZERETETTEL VÁRUNK ÓVODÁNKBAN

 

 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban:

  • magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelés-oktatás,
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása folyik.

Sajátos nevelési igényű gyermeknek minősül a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek.

25. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

  • 3. beilleszkedése tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § értelmében

 

„247. §697  (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)698  akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése szerint:

 

(4)179  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a)180  óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

b)181  tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a)182  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b)183  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c)184  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

Gyöngyösoroszi, 2022. április 1.                 

     

                                                                                                                                  Dudásné Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          intézményvezető