Felhívás

Pályázati Kiírás ÁMK igazgatói Munkakör betöltésére

 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ (3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147.) igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth út 147.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ (óvoda, könyvtár, konyha,) vezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési tevékenységek ellátása.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
  • szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Vezetői tapasztalat 1-3 év
  • Könyvtárosi végzettség
  • Az Általános Művelődési Központtal fennálló közalkalmazotti
  • Helyben lakás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vernyihel Lívia polgármester nyújt, a 06-37/369-005 -ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYO/925/2019. valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, a pályázatokat az Nkt. alapján 83. § (4) alapján véleményezik. A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.gyongyosoroszi.hu honlapon.