Hirdetmény

Hirdetmény a 2019/2020-as nevelési évre szóló óvodai beíratási rendről

 

A Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja a következő:

2019. május 6. (hétfő), május 7. (kedd) és május 8. (szerda) 8 órától 16 óráig

A beíratás helye: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147.

 

Az óvoda felvételi körzete Gyöngyösoroszi község közigazgatási területe.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:

 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Az óvodai felvétel, átvétel,  jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Amennyiben a gyermek felvételi kérelme elutasításra kerül, arról az óvoda vezetője határozatot hoz, mely döntés ellen a szülő a kézhezvételhez számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a közzétételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A Szülők a beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást kérhetnek személyesen a Gyöngyösoroszi ÁMK Csicsergő Óvodájában 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147. szám alatt az óvoda vezetőjétől, valamint az óvodapedagógusoktól.

Telefonon, a 37/369-230 telefonszámon.

MINDEN GYÖNGYÖSOROSZIBAN ÉLŐ GYERMEKET SZERETETTEL VÁRUNK ÓVODÁNKBAN

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban:

 

  •  a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet alapján magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás,
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása folyik.

Sajátos nevelési igényű gyermeknek minősül a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek.

25. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

  • 3. beilleszkedése tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § értelmében

247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés- oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése szerint:

„(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,

„(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.”

Gyöngyösoroszi, 2019. április 5.

                                                                 Nagyné Német Edit sk.

                                                                                                          ÁMK igazgató