Felhívás

Indul az ingyenes számítógép-használói képzés!

 

Szeptembertől lehetőség nyílik a számítógép-használói alapkom­petenciák fejlesztésére az állam által támogatott képzések kereté­ben. A GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű projekt várhatóan ugyanolyan nagy érdeklődésre tart majd szá­mot, mint néhány évvel ezelőtt a nyelvtanulást támogató TÁMOP 2.1.2. program. A Langwest Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik a felnőtteknek szóló támogatott képzésekben, ezért segítséget kíván nyújtani a programba bekapcsolódni kívánó ér­deklődők számára, itt közreadva a legfontosabb információt.

Mi a program célja? Az elsősorban gazdasági szem­pontból hátrányos helyzetű társa­dalmi csoportok felzárkóztatása, a digitális alapkompetenciáik fejlesz­tése, annak érdekében, hogy gazda­sági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.

Ki vehet részt a programban?

A jelentkezés feltétele egyszerű, az a magánszemély kérheti a támo­gatást, aki:

• a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,

• kevésbé fejlett régióban, pél­dául Észak-magyarországon lakó­hellyel rendelkezik,

• jelenleg nem áll középiskolá­val, felsőoktatási intézménnyel ta­nulói/hallgatói jogviszonyban,

• párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetencia­fejlesztésre irányuló informatikai képzésben.

Mennyibe kerül a képzés?

A támogatás értéke összesen leg­feljebb 70.000 Ft/fő. A jelentkezők önrész nélkül, díjmentesen vehetnek részt a képzés(ek)en.

Mikor indulnak a képzések? Milyen óraszámban?

A képzések megvalósítása 2016. szeptember - 2017. október közötti időszakban várható. Kétszer 35 órás képzést, összesen 70 órás támoga­tott tanfolyamot lehet majd igénybe venni.

Milyen előzetes ismeret szük­séges?

A képzésbe való bekapcsolódás­hoz informatikai előismeret nem szükséges.

Hogyan lehet jelentkezni?

A képzésbe bekapcsolódni kí­vánónak először a www.ginop612.nive.hu oldalon regisztrálni kell a projekt háttér-informatikai rend­szerébe (HIR). A jogosultság elbírá­lását követően a felületen található képzési kínálatból választható ki majd a tanfolyam. Ezen kívül, ha a Langwesttől segítséget szeretne kap­ni, akkor érdemes a www.langwest.hu honlapon is előzetesen jelentkez­ni, hogy tájékoztatni tudjuk a pro­jekt részleteiről.

Ha nehezen boldogul a számítógéppel vagy az okostelefonnal, ha néha úgy érzi okosabb, mint Ön, akkor kezdje el most a felzárkózást! Bármilyen kérdése van a tá­mogatott képzéssel kapcso­latban keresse ügyfélszolgá­latunkat, illetve előzetesen jelentkezzen a honlapunkon.

 

Langwest Kft.

3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C., Tel./fax: 36/411-910, e-mail: infoeger@langwest.hu

www.langwest.hu

 

Bővebb ismertető letöltése

Jelentkezési lap letöltése