Tájékoztató

Pályázati felhívás

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2016. évi pályázati fordulójában történő részvételre

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati Rendszerben pályázatot nyújthatnak be

 

az „A” típusú pályázat keretében:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

 

a „B” típusú pályázat keretében:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíj időtartama:

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,

b) „B” típusú pályázat esetén 3 x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

Az ösztöndíjban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. Az ösztöndíj havi összege: 5.000,- Ft/fő.

 

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

A 2016. évi pályázati fordulójában a pályázatok benyújtási határideje 2015. november 9.

 

A pályázatok elbírálásának határideje 2015. december 7.

 

A pályázati döntésről való értesítés határideje 2015. december 17.

 

A részletes pályázati feltételeket a Pályázati kiírás tartalmazza, amely megtekinthető Gyöngyösoroszi honlapján (www.gyongyosoroszi.hu), valamint személyesen Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat székhelyén.

 

Pályázati kiírás letöltése