ÓVODAI BEÍRATÁSI RENDHirdetmény a 2013/2014-es nevelési évre szóló óvodai beíratási rendrőlA Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja a következő:


2013. május 15 (szerda)-16. (csütörtök) 8 – 16 óráig
A beíratás helye: A Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha Gyöngyösoroszi Kossuth u. 147.Az óvoda felvételi körzete Gyöngyösoroszi község közigazgatási területe.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1) bekezdése alapján a gyermek az óvodába harmadik életévének betöltése után vehető fel. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!


Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban az óvodai nevelésben részesülő gyerekeknek integrált nevelés keretében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek-, beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelését is.
Sajátos nevelési igényű gyermeknek minősül a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletben, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek.
Különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Sajátos nevelési igényű gyermek, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, továbbá viselkedésfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít. társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.


Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban az óvodai nevelésben részesülő gyerekek a 32/1997. (XI. 5 )MKM rendelet alapján roma nemzetiségi nevelés oktatásban réseszülhetnek a szülő kérelme alapján.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.


Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ értelmében
 aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.


Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének a módja:

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről 2013. június 5-ig.
A jelentkezést követően az óvodavezető értesítést küld azon gyermek szülőjének aki felvételt nyert.
Amennyiben a gyermek felvételi kérelem elutasításra kerül arról az óvoda vezetője határozatot hoz, mely döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.


A Szülők a beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást kérhetnek személyesen a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha 3211 Gyöngyösoroszi Kossuth u.147.sz. alatt az óvoda vezetőjétől, valamint az óvodapedagógusoktól. Telefonon, a 37/369-230 telefonszámon.
MINDEN GYÖNGYÖSOROSZIBAN ÉLŐ GYERMEKET SZERETETTEL VÁRUNK ÓVODÁNKBA!Gyöngyösoroszi,2013. április 11.

Nagyné Német Edit
óvodavezető