Hirdetmény

Hirdetmény a 2023/2024-as nevelési évre szóló óvodai beíratási rendről 

 


A Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 
2023/2024-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja a következő: 
2023. május 2. kedd, május 3. szerda, május 4. csütörtök, 8.00 órától 16.00 óráig 
A beíratás helye: Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvodája 3211 
Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147. 

Az óvoda felvételi körzete Gyöngyösoroszi község közigazgatási területe. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése a következő 
rendelkezéseket tartalmazza: 

 

„8. § (1)85 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 
gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
(2)86  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig 
benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem 
alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében 
az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános 
fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a 
kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap...” 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján „Az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.” 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya, 
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, 
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, 
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat. 
Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. 

Amennyiben a gyermek felvételi kérelme elutasításra kerül, arról az óvoda vezetője határozatot hoz, mely döntés 
ellen a szülő a kézhezvételhez számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. A 
jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a közzétételtől számított tizenöt napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. 

A Szülők a beiratkozással kapcsolatban részletes tájékoztatást kérhetnek személyesen a 
Gyöngyösoroszi ÁMK Csicsergő Óvodájában 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth u. 147. szám alatt az 
óvoda vezetőjétől, telefonon nyitvatartási időben a 37/369-230 telefonszámon. 

MINDEN GYÖNGYÖSOROSZIBAN ÉLŐ GYERMEKET SZERETETTEL VÁRUNK ÓVODÁNKBAN 

 

 


Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban: 
- magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelés-oktatás, 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása folyik. 
Sajátos nevelési igényű gyermeknek minősül a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ban 
meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek. 
25. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
- 3. beilleszkedése tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,  

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § értelmében 

 

„247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő 
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába 
nem íratja be, 
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, 
nevelés-oktatásban vegyen részt, 
c)707  akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke 
ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a 
tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy 
nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.” 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése szerint: 

 

„(4)185 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési 
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 
évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti 
a)186  óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti 
központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot, 
b)187  tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, 
a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles 
tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot. 
(4a)188  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a kollégium 
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 
meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, 
a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló 
érdekeit szolgáló feladatokat.” 
(4b)189  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan 
mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az 
általános szabálysértési hatóságot. 
(4c)190  Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan 
mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek 
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból 
kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.” 

 

Gyöngyösoroszi, 2023. március 1.                  

       

                                                                                                              Dudásné Szabó Zsuzsanna 
                                                                                                          intézményvezető